Witamy na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie – Leszka Ślaskiego

Komornik Sądowy – Leszek Ślaski jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Krośnie. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Krośnie. Wierzyciel ma jednak prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru – komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Do zadań Komornika należy w szczególności:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Ponadto Komornik ma prawo:

  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie
Leszek Ślaski
Kancelaria Komornicza nr V w Krośnie

ul. Tkacka 2a, 38-400 Krosno,

NIP:  873-108-64-92

tel.(fax): +48 13 431 11 10

e-mail:  krosno.slaski@komornik.pl 

Bank Pekao S.A.

37 1240 5194 1111 0010 4937 4433

 

 


NINIEJSZA STRONA MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI REKLAMY DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA. INFORMACJE ZAWARTE NA STRONIE NIE STANOWIĄ RÓWNIEŻ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO I NIE SĄ WIĄŻĄCE W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB.

Aktualności